IFEC เผยศาลล้มละลายสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ”ดาราเทวี”

IFEC เผยศาลล้มละลายสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ”ดาราเทวี”เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ. 12/2563

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. บริษัทได้รับคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอ ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ. 9/2563 เนื่องจากศาลเห็นว่า เป็นการร้องขอซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 14 อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "IFEC เผยศาลล้มละลายสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ”ดาราเทวี”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*