AQUA ตั้ง”ฉาย บุนนาค”รักษาการ MD หวังนำประสบการณ์กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ

AQUA ตั้ง”ฉาย บุนนาค”รักษาการ MD หวังนำประสบการณ์กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ

บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการเห็นว่านายฉาย เป็นมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนการบริหารธุรกิจสื่อเป็นอย่างดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ภายใต้การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์บริษัทที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "AQUA ตั้ง”ฉาย บุนนาค”รักษาการ MD หวังนำประสบการณ์กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*