ALL ปรับแผนหันแจกวอร์แรนต์ผถห. 4:1 แทนจ่ายปันผล หวังรักษาสภาพคล่อง

ALL ปรับแผนหันแจกวอร์แรนต์ผถห. 4:1 แทนจ่ายปันผล หวังรักษาสภาพคล่อง

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (1 ก.ค.) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกการจ่ายปันผลประจำปี 2562 แต่หันมาให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงานต่อไปในอนาคต หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีอยู่ต่อเนื่อง

คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า วอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หนว่ยต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.80 บาท อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "ALL ปรับแผนหันแจกวอร์แรนต์ผถห. 4:1 แทนจ่ายปันผล หวังรักษาสภาพคล่อง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*