บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้เทอมฟันด์ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในยุคดบ.ต่ำ

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้เทอมฟันด์ ขายรายใหญ่ 22-26 พ.ค. เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในยุคดบ.ต่ำ

บลจ.บัวหลวง เปิดเผยว่า เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP1/20 (AI) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน

สำหรับ BP1/20 (AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

ทั้งนี้ กองทุนจะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็เพิ่งมีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอีก 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดจาก 0.75% เหลือ 0.50% อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้เทอมฟันด์ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในยุคดบ.ต่ำ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*