ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าในรอบ 1 ปี โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล

ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าในรอบ 1 ปี โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าของโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี และเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่ตลาดทุนไทยและประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 12 แห่งในตลาดทุน พร้อมใจกันดำเนิน “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี และมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2562 รวมทั้งได้สานต่อโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ 9 องค์กร* จัดตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN) เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนร่วมมือกันนำสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีพิธีเปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นั้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าของโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ในวาระที่ดำเนินการมาครบ 1 ปี ซึ่งสรุปการดำเนินงานได้ 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) การสร้างแรงผลักดันให้ธุรกิจในตลาดทุนคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) และ (4) การตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน รวม 34 โครงการ 133 กิจกรรม** โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าในรอบ 1 ปี โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*