กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ป้องกันปัญหาสมาชิกสหกรณ์หนี้สินล้นพ้นตัว และลดความเสี่ยงธุรกรรมทางการเงินในการปล่อยกู้ระหว่างสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง กำกับสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อเกินตัวและการกระจุกตัวของเงินกู้-เงินฝาก พร้อมป้องปรามการกู้ไขว้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน กำชับห้ามนำประกันชีวิตและฌาปนกิจมาเป็นหลักประกัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า กรมได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ…. และร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ… ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเกณฑ์กำกับทั้ง 2 ร่าง ได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เหตุสำคัญที่ต้องมีการออกกฎกระทรวงก็เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการให้สินเชื่อกับสมาชิกและการกู้ยืมเงินและฝากเงินระหว่างสหกรณ์ เนื่องจากพบว่ามีการให้กู้ยืมและรับฝากเงินไขว้กันไปมา มูลค่าสูงกว่า 721,427 ล้านบาท

“เราตรวจสอบพบว่า บางสหกรณ์ได้มีการนำเงินไปฝากหรือให้กู้กระจุกตัวในบางสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงและให้ผลตอบแทนจูงใจ ส่งผลต่อความเสี่ยงของสหกรณ์นั้น ๆ ขณะเดียวกันก็พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งมีการปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก และกำหนดงวดชำระหนี้สูงถึง 400 – 600 งวด และบางแห่งให้วงเงินกู้สูงเกินความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก ส่งผลต่อการหักชำระหนี้ของสมาชิกบางรายหักเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน ทำให้ไม่เหลือเงินใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ โดยในร่างใหม่กำหนดให้เหลือร้อยละ 30 ของเงินเดือน ทั้งนี้ เกณฑ์กำกับที่กรมได้มีการยกร่างนั้น มีทั้งหมด 13 ฉบับ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างเสร็จแล้ว 7 ฉบับ และอีก 5 ฉบับ กรมได้ดำเนินการเสนอร่างให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ยังคงเหลือเรื่องเกณฑ์การลงทุนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องสัดส่วนการลงทุนของสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ” นายพิเชษฐ์กล่าว อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*